Čo potrebujete vedieťObchodné podmienky a reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia a upozornenia

1.1 Tieto podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.motivacnekefky.sk, ktorého prevádzkovateľom je Patrik Jakš, so sídlom Nad Medzou 3047/12, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 50443879, DIČ: 1082387614, email: mobake@motivacnekefky.sk.

1.2 Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 

2. Osobné údaje a emailová adresa

2.1 „Vyhlasujeme, že všetky osobné údaje (meno, adresa, email, telefónne číslo) slúžia len pre účely identifikácie a komunikáciu na zabezpečenie bezproblémového nákupu v internetovom obchode www.motivacnekefky.sk a nebudú nikdy poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.“

2.2 Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2.3 Bezplatným stiahnutím ebooku „Plánujem a nechávam sa unášať“ súhlasíte so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy MOBAKE. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne štyrikrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 60kB. Službu zasielania noviniek a zliav e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na adrese: „mobake@motivacnekefky.sk„, alebo v spodnej časti každého mailu kliknutím na tlačidlo Odhlásiť.

 

3. Prijatie a vybavenie objednávky a kúpna zmluva

3.1 Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky s povinnosťou platby zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

3.2 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom a samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, nie je momentálne na sklade alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

3.4 Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môžeme po objednávateľovi požadovať náhradu nákladov spojenú s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom, prípadne vám túto informáciu pošleme dodatočne. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

3.5 Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín alebo do jej expedácie, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete uskutočniť e-mailom: mobake@motivacnekefky.sk prípadne vykonať telefonicky na: 0940 345 343. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

4. Druhy dopravy verejnými prepravcami

Osobný odber

4.1 Osobný odber nie je možný.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou – Obchodný balík

4.3 Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške do 3 € v závislosti na mieste dodania. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná do 2 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

4.4 Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.

4.5 POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

4.6 Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Zásielkovňa

4.7 ČO JE ZÁSIELKOVŇA?
Zásielkovňa je logistická spoločnosť, ktorá prevádzkuje výdajné miesta po celom Slovensku, v Čechách a iných krajinách EU. Môžu sa nachádzať v rôznych kamenných predajniach, kaviarňach či obchodných centrách.

4.8 KDE SA VÝDAJNÉ MIESTA ZÁSIELKOVNE NACHÁDZAJÚ?
Kompletný zoznam všetkých výdajných miest nájdete na tomto odkaze.

4.9 AKO TO FUNGUJE?
V košíku si zvolíte jedno zo stoviek výdajných miest a hneď ako bude zásielka pripravená k výdaju, príde Vám SMS a e-mail s heslom, na ktoré bude zásielka vydaná. Štandardne sú zásielky doručované na druhý deň a počkajú na výdajnom mieste 7 dní. Pomocou trasovacieho čísla, ktoré obdržíte na e-mail, môžete sledovať vašu zásielku TU.

Nestihnete si zásielku vyzdvihnúť?
Nevadí, môžete si predĺžiť úložnú dobu zásielky až na 21 dní alebo prezradíte heslo komukoľvek komu veríte a on vyzdvihne zásielku za Vás.

Výhody Zásielkovne
Nemusíte celý deň doma čakať na kuriéra, zásielku si vyzdvihnete vtedy, keď sa Vám to bude hodiť. Navyše si môžete doručený tovar priamo na výdajnom mieste rozbaliť a prípadne vrátiť späť, ak Vám z nejakého dôvodu nebude vyhovovať.

 

5. Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

6. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy (uvedením čísla objednávky, mena spotrebiteľa, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí). Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 3 dni.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný alebo obal tovaru natrvalo poškodení), nemôže byť tovar dodávateľom prijatý. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Zákazník, ktorý sa rozhodne odstúpiť od zmluvy bude znášať náklady na vrátenie tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemajú podniktateľské subjekty a takisto zákazníci, ktorí nakupujú tovar zjavne pre účely výkonu svojho povolania – zákon konkrétne hovorí napríklad o autorizovaných architektoch, autorizovaných stavebných inžinieroch a advokátoch.

 

7. Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré objemnejšie zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Ako postupovať pri vrátení tovaru a ako zásielku pripraviť:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

 

8. Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
Platba dopredu – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.
Dobierka – objednaný tovar vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
Platobná karta – tovar Vám zašleme hneď ako sa platba pripíše na náš bankový účet

banner_24_pay_728x90_banky_karty

Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay – (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

24pay

 

9. Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

10. Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať:

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – „kontaktná adresa sa nachádza v úvode podmienok“. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov.

Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami, chybnou manipuláciou alebo živelnnými pohromami. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS.

Reklamáciu môžete uplatniť na tejto adrese:
Patrik Jakš
Nad Medzou 3047/12
052 01 Spišská Nová Ves

 

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Vaše Motivačné Bambusové Kefky

Obchodné podmienky sú platné od 01.09.2016 do odvolania. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.